Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľ webstránky je spoločnosť:
Coach Training Academy s.r.o, Rajská 15,811 08 Bratislava

Fakturačné údaje

IČO: 48139033
DIČ: 2120081040
Číslo účtu: 2941004010/1100 (Tatra Banka)
IBAN: SK12 1100 0000 0029 4100 4010
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 103807/B

Nie sme platcami DPH.

Štatutár: Eva Bolemant, Na pasekách 10, 83106 Bratislava, 0903735513

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie služieb na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. 

Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva  služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.kurzy-koucingu.sk písomnou formou: e-mailom (vrátane objednávky cez e-shop), poštou, telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Odvtedy je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

I. Dodacie lehoty

1.Termín dodávky alebo odberu služby bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Produkt je dodaný kupujúcemu po pripísaní čiastky za produkt na účet predávajúceho.

II. Cena, platobné podmienky

1.Cena služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

3. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa.

III. Odstúpenie od zmluvy

1.

IV. Záverečné ustanovenia

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

2.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Platforma riešenia sporov online

Kupujúci – spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci – spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci – spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci – spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

Ochrana služby

V rámci ochrany služby, ako autorského diela a predmetu duševného vlastníctva, je zakázané upravovať, pozmeňovať, nahrávať a kopírovať ani nijak rozmnožovať, nahrávať a umiestňovať akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny nahrávok a iných častí “Online kurz KOUČ” bez vedomia a súhlasu poskytovateľa.

Pre prístup k Službe nie je povolené využívať iné rozhranie než rozhranie poskytnuté za týmto účelom poskytovateľom.

Vyplnením vstupného formulára a prihlášky sa užívateľ zaväzuje, že bude ctiť dôveru a nezneužije identifikačné údaje a heslá, ktoré mu budú pridelené pre prístup k obsahu, hlavne tieto identifikačné údaje a heslá neposkytne tretím osobám.

Porušením tohoto nariadenia sa vystavujete právnemu postihu podľa príslušných zákonov.

Ochrana osobných údajov

Firma Coach Training Academy, s.r.o.  (predávajúci) ako prevádzkovateľ Informačných systémov:

Internetový obchod e-shop On-line Kurzy CTA
On-line kurzy koučingu CTA
Marketing CTA

sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zákazníkov nakladať v súlade zo zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníka slúžia výlučne pre potreby Coach Training Academy, s.r.o. súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Kupujúceho v Informačných systémoch:Internetový obchod e-shop On-line Kurzy CTA a On-line kurzy koučingu CTA výlučne na plnenie záväznej objednávky odoslanej cez eshop – kúpnej zmluvy uzatváranej elektronicky podľa Všeobecných obchodných podmienok, plnenie svojich záväzkov voči Kupujúcemu, za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní Kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky, doručení objednaného tovaru, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho (aj elektronickými prostriedkami). Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje Kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Bez výslovného súhlasu zákazníka nakladá spoločnosť Coach Training Academy s.r.o. s osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu osobných údajov môže zákazník vykonať ihneď po prihlásení sa do internetového obchodu priamo v on-line režime. Na žiadosť zákazníka neodkladne vymažeme všetky osobné údaje zo svojich informačných systémov.

Predávajúci zhromažďuje v svojich Informačných systémoch osobné údaje Kupujúceho v nasledovnom rozsahu:

– Meno a priezvisko
– Fakturačná adresa
– Adresa dodania
– Telefónne číslo
– E-mail

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári alebo objednávke v informačnom systéme Marketing CTA Predávajúceho za účelom zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter.

Kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu:

a) trvania registrácie a ďalších 10 rokov po zániku registrácie v prípade registrovaných zákazníkov, b) 10 rokov odo dňa doručenia tovaru v prípade neregistrovaných zákazníkov.

Spotrebiteľ/Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutočniť v rámci svojho profilu registrovaného zákazníka (ak je možné zmenu takto vykonať). Spotrebiteľ/Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho cta.bratislava@gmail.com alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci je oprávnený v prípade, ak dôjde k zmene prevádzkovateľa portálu www.kurzy-koucingu.sk, poskytnúť osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu a na účely stanovenom týmto článkom novému prevádzkovateľovi portálu www.kurzy-koucingu.sk, s čím spotrebiteľ uhradením ceny zásielky výslovne súhlasí.

K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu. Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto všeobecných obchodných podmienok nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov. Objednaním produktu udeľuje zákazník predávajúcemu súhlas, aby mu zasielal formou emailových správ na emailovú adresu uvedenú vo formulári marketingové elektronické zásielky (najmä newsletter), pričom v každej takejto zásielke bude aj odkaz na deaktiváciu takejto spotrebiteľovej emailovej adresy a jej vyradenie z databázy na zasielanie marketingových zásielok.

V Bratislave dňa 14.11.2016

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa môžu kedykoľvek meniť a prevádzkovateľ nie je povinný informovať o zmene Všeobecných obchodných podmienok zákazníkov. Aktuálne znenie nájde zákazník na tejto stránke.

V Bratislave dňa 14.11.2016